Marston

Возобновление памятников

Возобновление памятников

Обелиск Парк Дениса Брно

  • celkovypohledporestaurovani0
  • celkovypohledpredrestaurovanim
  • detailaplikacepovrchovychuprav
  • detailkamennychblokuznecisteninedostatecnesparovani
  • detaillvuarimsypredrestaurovanim0
  • detaillvupozlaceni
  • detaillvupredrestaurovanim
  • detailocistenychsloupkupoulozenidoosy
  • detailporestaurovani
  • detailschodupredrestaurovanim
  • detailsloupkupredrestaurovanim
  • detailspodnihodiluobeliskuprestaurovani
  • detailvprubehurestaurovani