Marston

Construction and renovation

Construction and renovation

Obelisk in Denis park, Brno

 • celkovypohledporestaurovani0
 • celkovypohledpredrestaurovanim
 • detailaplikacepovrchovychuprav
 • detailkamennychblokuznecisteninedostatecnesparovani
 • detaillvuarimsypredrestaurovanim0
 • detaillvupozlaceni
 • detaillvupredrestaurovanim
 • detailocistenychsloupkupoulozenidoosy
 • detailporestaurovani
 • detailschodupredrestaurovanim
 • detailsloupkupredrestaurovanim
 • detailspodnihodiluobeliskuprestaurovani
 • detailvprubehurestaurovani